Všeobecné obchodné podmienky

PREVÁDZKOVATEĽ INTERNETOVÉHO PORTÁLU

Názov spoločnosti: PERGAMI GROUP, s.r.o.
Ulica a číslo: Černyševského 29
Mesto a PSČ Bratislava 851 01
Štát: Slovenská republika
IČ: 47 339 675
IČ DPH: SK 2024048136

ZODPOVEDNÁ OSOBA A KONTAKT
Michal Galgóczi
objednavky@pergamikupelne.com
0905 492 605
Pracovná doba:
8:00 - 16:00

1) O REGISTRÁCII

Vyhlasujeme, že dáta slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe vo firme PERGAMI GROUP, s.r.o. a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité.

Zákazník svojou registráciou v internetovom obchode www.pergamikupelne.com dáva súhlas na dobu neurčitú v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, aby predávajúci spracoval a uchoval vo svojich informačných systémoch jeho osobné údaje potrebné pre vystavenie kúpnej zmluvy, daňových dokladov a doručenie tovaru kupujúcemu.

Potvrdením registrácie súhlasím so zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu www.pergamikupelne.com firmy PERGAMI GROUP, s.r.o., v súlade so zákonom č. 480/2004 Sb. o niektorých službách informačnej spoločnosti.

Ponukové e-maily budú zasielané maximálne dvakrát do mesiaca a veľkosť jednotlivých e-mailových správ neprekročí 50kB. Službu zasielania noviniek e-mailom môžete kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese: liparova@pergamigroup.com, alebo na uvedenej pevnej adrese.

Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie.

2) PRIJATIE A VYBAVENIE OBJEDNÁVKY, KÚPNA ZMLUVA

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába, alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.

Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku je možné zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že objednávka nebude zrušená pred expedovaním, a bude expedovaná, môže byť od objednávateľa požadovaná náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou - e-mailom. V detaile každého výrobku, aj v potvrdení objednávky je predpokladaná dodacia lehota tovaru, ktorý nebol skladom. Pri každej položke je zobrazené, či je tovar na sklade alebo nie. Pokiaľ tovar nie je na sklade, alebo sklade dodávateľa, budeme Vás bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania.

STORNO OBJEDNÁVKY

Ak urobíte storno objednávky do 12 hodín, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať e-mailom na objednavky@pergamikupelne.com. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.

3) DRUHY DOPRAVY VEREJNÝMI PREPRAVCAMI

TOVAR DORUČOVANÝ PREPRAVNOU BALÍKOVOU FIRMOU DPD.
Poštovné, ak nebude uvedené inak, je účtované podľa váhy.
do 10 kg   3,48 € s DPH 
10 - 20 kg 4,80 € s DPH
20 - 30 kg 4,80 € s DPH
30 - 50 kg 7,20 € s DPH

U niektorých obzvlášť neskladných, ťažkých alebo inak zle prepravovateľných výrobkov môže byť cena prepravy zvýšená. Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere spôsoby dopravy.

POZOR! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ zodpovednosť.

Zásielka je zvyčajne doručená do druhého dňa od odoslania. O odoslaní je zákazník informovaný e-mailom.

DOPRAVA VELKÝCH ZÁSIELOK (VRÁTENÉ PALETY)
do 20 kg   16,20 € s DPH 
20 - 30 kg 24,00 € s DPH
30 - 50 kg 33,60 € s DPH
50 - 70 kg 52,80 € s DPH
70 - 100 kg 69,60 € s DPH
100 - 1000 kg 120,00 € s DPH
Rozvoz tovaru nad 50 kg až do 1200 kg  (v rámci Bratislavy 20,- € s DPH).
Rozvoz tovaru nad 50 kg mimo Bratislavy Vám naceníme po telefonickej alebo mailovej dohode.

DOPRAVA TOVARU NAD 1300KG FIRMOU PERGAMI GROUP
Rozvoz tovaru nad 1300 kg  Vám naceníme po telefonickej alebo mailovej dohode.

DOPRAVA ZADARMO A CENA DOPRAVY V PRÍPADE NÁKUPU VIACERÝCH PRODUKTOV
Pri nákupe nad 100,- € s DPH je doprava zadarmo .
Pri nákupe produktu z kategórie "Vodovodné batérie", ktorého jednotková cena je vyššia ako 50,- € s DPH je doprava zadarmo. (v prípade, že sa v objednávke nachádza aj nadrozmerný tovar, cena za dopravu sa odvíja od cenníka spomenutého vyššie).

Doprava akýchkoľvek vodovodných batérií v hodnote nad 60,- € je bezplatná.

4) ZÁRUKA

V balíku vždy nájdete daňový doklad. Záručná doba je u všetkých tovarov štandardne 24 mesiacov od dátumu uvedenom na doklade, ak nie je ďalej uvedené inak, prípadne pokiaľ výrobca nestanoví dlhšiu záruku. Záručná lehota je uvedená pri každom výrobku v detaile tovaru. V sporných prípadoch môže byť záručná lehota predĺžená o 5 (slovom päť) dní ako náhrada za čas dopravy.

5) ROZPOR S KÚPNOU ZMLUVOU - VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.
Na tovar poskytujeme záručnú dobu danú zákonom.

6) PRÁVO SPOTREBITEĽA ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. V osobitných prípadoch môže byť s prihliadnutím na okolnosti predĺžená lehota vrátenia, nie však dlhšie ako 30 dní od doručenia. Lehota vrátenie peňazí je do 14 pracovných dní.

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu.

Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu a pod).

Vážení zákazníci, informujeme Vás, že akékoľvek práva a nároky si môžete voči nám uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu.
On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporu on-line (RSO). Rovnako aj naše nároky voči Vám môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy. Sťažnosť môžete podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm
Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže Vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov.
V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte mailom na objednavky@pergamikupelne.com (nezabudnite ho uviesť) a to zvyčajne do 14 pracovných dní od obdržania zásielky. V prípade vrátenia tovaru bude suma znížená o prepravné náklady (neplatí pre reklamácie!).

PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY SPOTREBITEĽ NEMÁ, V PRÍPADE ZMLÚV:

na poskytovanie Služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté
pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia,
na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho,
na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho, alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu,
na dodávku tovaru obkladov a dlažieb, ktoré sú už po pokládke.

7) DORUČENIE A DODACIE PODMIENKY

Niektoré zásielky môžu byť rozdelené do viacerých balíkov. Poštovné zostáva bezo zmeny.

Všetky zásielky sledujeme až do ich doručenia, snažíme sa tak predchádzať problémom, ktoré pri doručovaní vznikajú.

AKO POSTUPOVAŤ PRI VRÁTENÍ TOVARU:

Pripravte zásielku podľa popisu nižšie. Tovar, ktorý budete zasielať späť na adresu zašlite podľa popisu nižšie vami zvoleným prepravcom.

AKO ZÁSIELKU PRIPRAVIŤ

Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, odporúčame Vám tovar poistiť. Peniaze vám budú vrátené na bankový účet (nezabudnite ho uviesť) a to zvyčajne do 3 pracovných dní od obdržania zásielky. V prípade vrátenia tovaru bude suma znížená o prepravné náklady (neplatí pre reklamácie!).

Predávajúci zaručuje kupujúcemu, že v čase odovzdania doručovaného tovaru predávajúcemu alebo poverenému zástupcovi poverenému poručiť tovar (ďalej len DPD alebo Parcel Service) je tovar nepoškodený a obal neporušený.

Prípadné vzniknuté škody na tovare prechádzajú na kupujúceho v čase, keď kupujúci alebo tretia osoba splnomocnená kupujúcim prevezme tovar od predávajúceho alebo od jeho zástupcu, povereného doručiť tovar (ďalej len DPD alebo Parcel Service)  

8) SPÔSOBY ÚHRADY

Všetky spôsoby úhrady, možno vybrať pred výberom dopravy. Všetky spôsoby platby sú zahrnuté v cene dopravy. platba dopredu - pri výbere tejto možnosti obdržíte zálohový list so všetkými údajmi k platbe. Tovar budeme expedovať po obdržaní platby na bankový účet.

9) BEZPEČNOSŤ

Pri platbe platobnými kartami sa nemusíte báť zneužitia. Využívame preverenú platobnú bránu s protokolom 3-D secure, podporovaným kartovými asociáciami. Všetky interné informácie (heslá, mená, operácia) sa šifrujú. Pre zvýšenie rýchlosti nešifruje všeobecné informácie (informácie o jednotlivých položkách tovaru).

10) REKLAMÁCIE

V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bode 6. Obchodných podmienok.

Je potrebné reklamáciu nahlásiť emailom na objednavky@pergamikuplne.com a to bezodkladne, prípadne do 24h od prevzatia. Je potrebné zaslať fotografie poškodenia tovaru ako i balenia.

11) REKLAMAČNÝ PORIADOK

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady.

AKO POSTUPOVAŤ

POZOR! Vyplňte reklamačný protokol TU a následne nám ho prosím pošlite na email: objednavky@pergamikupelne.com

Pokiaľ budeme tovar potrebovať na posúdenie, budeme Vás o tomto kroku informovať a postup je nasledovný:
V prípade reklamácie postupujte podľa popisu nižšie: Zašlite výrobok na adresu - PERGAMI GROUP, Tekovská 723, Miloslavov. Zásielka musí byť doručená kuriérom. Iné spôsoby doručenia zásielky nebudú akceptované. Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Odporúčame Vám tovar poistiť. Ihneď po obdržaní tovaru obdržíte reklamačný protokol. Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu. Chybný alebo poškodený tovar bude vymenený alebo bude vrátená kúpna cena. K tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré nakupujúci s tovarom obdržal, teda napríklad paragón, záručný list a iné. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúci z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý len riadne vyčistený. Ak výrobca poskytuje záruku dlhšiu, je uvedená pri tovare v katalógu. U zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky. O vybavení reklamácie budete informovaný e-mailom, prípadne SMS. Rovnako ako pri dodaní objednávky budete informovaný o expedícii balíka a termíne doručenia. Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok.

Vaše Pergami kúpeľne

Obchodné podmienky sú platné od 1.4.2016 do odvolania.
Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.