Ochrana osobných údajov

Kto spracúva Vaše osobné údaje?

Spoločnosť PERGAMI GROUP, s.r.o. so sídlom Černyševského 1280/29 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka ako prevádzkovateľ internetového obchodu pergamikupelne.com, v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES ( všeobecné nariadenie o ochrane údajov ) a v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prečo spracúvame Vaše osobné údaje?

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutnou súčasťou našej činnosti. Bez poskytnutia osobných údajov a bez ich spracúvania by sme našim klientom nemohli poskytnúť naše tovary a služby. 

Naše služby sa snažíme neustále zlepšovať a z toho dôvodu automaticky spracúvame aj súbory Cookies.

Aký je právny základ pre spracovanie osobných údajov?

Platné právne predpisy nám umožňujú spracúvať Vaše osobné údaje v určitých zákonom vymedzených prípadoch aj bez Vášho súhlasu, v ostatných prípadoch spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu. Poskytneme Vám dôležité informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov ako napr: aké sú Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov, komu môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté a ako dlho budeme Vaše osobné údaje chrániť a spracúvať.

Aké údaje zhromažďujeme?

Pre úspešné uzavretie obchodnej akcie potrebujeme od Vás poznať nasledujúce informácie: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu (fakturačnú a dodaciu), telefónne číslo a emailovú adresu. V prípade transakcie B2B: meno firmy, IČO a kontaktnú osobu.

Potom zhromažďujeme informácie o historií nákupu u nás.

V prípade vyzdvihnutia objednávky, či pri vyzdvihnutí reklamácie od Vás môžeme požadovať platný identifikačný doklad totožnosti.

Pokiaľ ste nám poskytli súhlas s ponúkaním našich služieb a produktov, môžeme Vám ponúknuť vždy to, čo je pre Vás zaujímavé a nezaťažovali Vás ponukami, ktoré sú pre Vás bezpredmetné.

Automaticky spracúvame aj súbory Cookies. Ide o malý textový súbor, ktorý vzniká pri navštívení stránky. Využíva sa na získavanie základných štatistických informácií našej webovej stránky pre účely skvalitňovania našich služieb. Cookies sú pre nás dôležité na získavanie štatistických dát, avšak neidentifikujeme pomocou nich konkrétne osoby. Cookies sťahuje automaticky váš webový prehliadač a toto sťahovanie môžete kedykoľvek vypnúť. Viac informácií o cookies nájdete TU

Ako používame Vaše údaje?

Pre úspešné uzavretie obchodnej akcie a dodanie tovaru na Vami určené miesto s Vami potrebujeme komunikovať a poznať vyššie spomenuté údaje, ktoré získame pri Vašej registrácii na eshope.

Aj bez Vášho súhlasu môžeme spracúvať Vaše osobné údaje pre účely výkonu našej činnosti. Pokiaľ by ste nám Vaše osobné údaje neposkytli, nemôžeme s Vami uzavreť obchodnú transakciu.

Pokiaľ ste nám poskytli súhlas s ponúkaním našich služieb a produktov môžeme vám poskytovať dôležité informácie o využívaných produktoch alebo službách, vrátane dôležitých aktualizácií a upozornení. S vaším súhlasom Vám môžeme poskytovať informácie aj o ďalších produktoch a službách.

Komu Vaše osobné údaje poskytujeme?

Osobné údaje môžu byť spracúvané aj tretími osobami, pokiaľ je to nevyhnutné na plnenie zákazky alebo na poskytovanie služieb. Tieto tretie osoby majú rovnaký štandard ochrany osobných údajov, ako aj my. Napríklad dopravné spoločnosti: DPD, GLS, Slovenská pošta, TopTrans, Geis, Zásielkovňa alebo pôžičková spoločnosť Home Credit.

Ako dlho spracúvame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje PERGAMI GROUP, s.r.o. spracúva po dobu nevyhnutne nutnú k plneniu nákupnej zmluvy.

V prípade Vášho súhlasu daného na marketingové účely je táto doba 5 rokov alebo do odvolania Vášho súhlasu.

Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?

Každý, koho osobné údaje spracúvame, môže požiadať o informácie o spracúvaní svojich osobných údajov ako aj o prístup k svojim osobným údajom.

Vašim právom je

- právo na prístup k osobným údajom,

- právo na opravu nepresných, či nesprávnych údajov a doplnenie neúplných údajov,

- právo na výmaz údajov v prípade, ak zanikne účel spracúvania, alebo pokiaľ sú osobné údaje spracúvané nezákonne,

- právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,

- právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov vrátane profilovania,

- právo na prenosnosť údajov, na základe ktorého môže dotknutá osoba získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, v štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte, a to buď pre seba, alebo pre iného prevádzkovateľa osobných údajov,

- právo podať sťažnosť u dozorového orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Ako môžete riadiť Vaše osobné údaje?

Po zalogovaní do eshopu pergamikupelne.com podľa požiadaviek môžete Vaše údaje editovať alebo vymazať. (Pokiaľ vedieme účtovníctvo nie je možné editovať fakturačné údaje).